Ang Sakramento sa Pagsugid ug Pagkaambit sa Pagpahulam

Unsaon sa hustong pag-andam alang sa pagsugid ug pagkalawat?
Ang pagpuasa mao ang panahon nga gihatag sa usa ka tawo alang sa paghinulsol. Dili kini limitado sa pagkaon. Importante nga hinumdoman ang pagputli sa kalag, mga hunahuna, sa pagmonitor sa ilang mga binuhatan. Siyempre, kini kinahanglan nga buhaton kanunay, apan kini ilabi na nga bililhon sa panahon sa pag-andam alang sa dakung holiday sa Pasko sa Pagkabanhaw. Sa iyang proseso, ang usa ka tawo kinahanglan usab nga moagi sa duha ka Sakramento: mga pagkumpisal ug mga partisipasyon. Kita kinahanglan nga mag-andam pag-ayo alang kanila ug unsaon nato pagsulti kanimo mahitungod niini.

Sa Kristiyanismo, adunay pito ka mga Sakramento, nga sa kasagaran ang usa makasugat sa pagsugid ug panag-ambit. Naglakaw sila sa usag usa. Ang pagkalawat mao ang katapusan nga yugto sa pagsugid, nga nagsimbolo sa kapasayloan sa mga sala sa Ginoo, busa kini mahinungdanon kaayo sa pag-andam alang niini sa tukmang paagi.

Ang sakramento sa pagsugid ug unsaon sa pagpangandam alang niini?

Pagpuasa atubangan sa sakramento

Sa pagkumpisal, ang usa ka tawo maghinulsol atubangan sa usa ka pari sa hingpit nga mga sala. Sa pagkatinuod, ang pari niini nga pamaagi mao ang representante sa Ginoo, nga adunay katungod sa pagbaliwala sa kaugalingon sa mga sala pinaagi sa pagbasa sa matugot nga pag-ampo. Kini nga Sakramento gisugdan ni Jesu Cristo, ug iyang gibalhin ang katungod sa iyang mga apostoles aron sila makasala sa katawhan, ug sila sa mga obispo nga, pinaagi sa Sakramento sa ordinasyon, ngadto sa mga pari.

Ang pagsugid mao ang paghinulsol sa mga sala. Mahimo kining tawgon nga ikaduha nga bautismo, tungod kay ang usa ka tawo naggikan sa iyang kaugalingon sa bug-at nga pagdaugdaug sa sayop nga mga binuhatan, mga hunahuna, ug migawas sa iglesia nga hingpit nga giputli, sama sa usa ka masuso.

Sa dili pa ikaw makasugid, kinahanglan ka mag-andam alang niini. Kini usa ka seryoso ug lisud nga proseso, tungod kay una nimo nga gidawat ang imong mga sayup sa imong kaugalingon ug dayon ngadto sa pari ug sa Ginoo. Pinaagi lamang sa kahibalo nga moabot ang paghinulsol, nga usa ka pagsugid.

Ang uban, aron pagtabang sa ilang kaugalingon, isulat ang ilang mga sala sa usa ka papel. Busa mas sayon ​​ang pagtan-aw sa imong kaugalingon ug sa imong mga lihok gikan sa gawas, aron masusi ug masabtan kini. Pinaagi sa dalan, ang pari makahatag lamang usa ka piraso nga papel, apan kini labing maayo sa tanan nga mga sala nga labi ka lisud alang sa kalag nga isulti sa personal.

Sa pagkatinuod, ang pari dili importante sa lista sa imong sayup nga mga aksyon o mga hunahuna, ang Ginoo nasayud sa tanan mahitungod kanimo. Mas hinungdanon ang imong pagbati sa paghinulsol, pagbasol sa nahimo. Mao gayud kini ang paghinulsol.

Sa higayon nga imong ikumpisal, ang pari modapit kanimo sa sakramento sa sakramento.

Pagpuasa una sa pagsugid ug panag-ambit

Pag-andam alang sa Misteryo sa Sakramento

Ngadto sa pagsugid ug panag-uban usa ka tawo ang nag-andam sa dungan. Kung ang pagkumpisal naglakip sa dugang nga mental nga buhat sa pagkaamgo sa usa ka sayup, ang pagpangandam alang sa kaambitan usa usab ka higpit nga pagpuasa. Importante nga dili iapil sa pagkaon sa hayop nga gikan sa hayop: karne, mga produkto sa dairy, isda, tam-is, alkohol. Lakip niini ang importante nga likayan ang pisikal nga kasuod, nagkalainlain nga mga kalingawan. Takus kini nga maglimite sa imong kaugalingon sa pagtan-aw sa telebisyon, ug gusto nga mobisita sa templo ug mag-ampo.

Sa wala pa ang Sakramento sa Kaambitan, takos nga pagduaw sa simbahan, nga mao ang serbisyo sa gabii. Dugang pa, sa balay sa wala pa matulog mabasa ang tulo ka mga canon: Penitential sa atong Ginoong Jesu Cristo, ang Birhen, ang Anghel sa Tigbantay. Sa buntag, sa dili pa moadto sa simbahan, diin imong giangkon ug nakadawat sa kaambitan, basaha ang kanon sa Balaang Komunyon.

Kon gusto ka nga mag-andam sa usa ka bata alang sa kaambitan sa tanan nga mga lagda, mas maayo nga konsultahon ang imong pari. Ang tanan tungod kay ang mga bata malisud nga hingpit nga mosunod sa tanan nga mga lagda nga among gihulagway kanimo, ug ang pari makahimo sa pagpili sa hingpit nga gidaghanon sa mga pag-ampo ug magtambag kon unsaon paggawi sa husto sa panahon sa pagpangandam.

Pagpuasa una sa komunyon

Hinumdomi nga ang mga Sakramento dili pagtratar nga iresponsable. Kini usa ka oportunidad sa pagputli sa imong kaugalingon, sa pagsugod sa kinabuhi sa usa ka limpyo nga slate. Pinaagi sa dalan, mahimo ka mokumpisal ug modawat sa pagkalawat dili lamang sa dili pa ang Pasko sa Pagkabanhaw, ingon sa naandan. Sa matag higayon nga ikaw mobati og palas-anon sa imong kalag, kinahanglan ka moduol sa Ginoo.